Jaarrekening 2018

menu

Wat wilden we bereiken?

Welke maatschappelijke effecten wilden we bereiken?

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben vertrouwen in de gemeente.

Wanneer vertrouwen?

 • Afspraken nakomen
 • Betrekken wanneer je nodig bent
 • Geeft antwoord
 • Transparantie
 • Openheid
 • Doen wat je zegt en wat van je wordt verwacht
 • Tijdigheid
 • Geld wordt goed besteed
 • Ruimte voor initiatieven

Doelstellingen op programmaniveau

 • In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.
 • De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid.
 • De dienstverlening aan de vijf O’s is tijds- en plaatsonafhankelijk, uitstekend en transparant. Digitaal waar mogelijk, fysiek contact waar nodig.
 • Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen.
 • Geld wordt goed besteed:
  • de meerjarenraming is structureel sluitend;
  • er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau; (voorzieningenniveau diverse beleidsvelden).