Jaarrekening 2018

menu

Inhuur externe adviseurs 2018

In de tabel geven we, per programma, aan voor welke activiteiten we in 2018 derden inschakelden en wat de kosten daarvan waren. Per programma brengen we de grootste posten in beeld. De overige advieskosten nemen we als “overig” op.

In de kosten maakten we een splitsing in “kennis” en “capaciteit”. Onder “kennis” verstaan we de kosten die we maken omdat de kennis hiervoor intern niet aanwezig was. Onder “capaciteit” nemen we de kosten op vanwege capaciteitsgebrek.

Programma

Activiteit (bedragen x € 1.000)

Inhuur in verband met kennis

Inhuur in verband met capaciteit

1

Accountantskosten

49

1

Juridische advisering

42

1

Waarstaatjegemeente en Burgerpeiling

33

1

Technische adviezen installaties stadskantoor

31

1

Fiscale advisering

24

1

Functiewaardering

19

1

Overig

33

Totaal programma 1

231

0

2

Bestek en tekeningen diverse civiele projecten

281

2

Slimme verlichting in buitengebied

50

2

Juridische advisering

147

2

Bouwkundig advies

110

2

Projectondersteuning

36

2

Bodemonderzoeken

28

2

Nieuw rioleringsplan (VGRP)

18

2

Ruimtelijke advisering

17

2

Welstand monumenten

16

2

Planschade / agrarisch advies

14

2

diversen

41

Totaal programma 2

427

331

3

Accountantskosten

2

54

3

Indicatiestelling WMO

35

3

Overig

14

1

Totaal programma 3

51

55

Totaal

709

386