Jaarrekening 2018

menu

Toelichting overige voorzieningen

Voorziening spaarovereenkomst personeel
Een aantal personeelsleden ging met de gemeente een spaarverlofovereenkomst aan. Voor de uit deze overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen vormden we een voorziening. In 2018 nam de voorziening af met € 10.000 tot € 397.000.

Voorziening dubieuze debiteuren Werkplein
We houden er rekening mee dat niet alle vorderingen op de debiteuren van het Werkplein kunnen worden geïncasseerd (dubieuze debiteuren). Er werd voor € 474.000 aan vorderingen op debiteuren afgeboekt en voor € 404.000 toegevoegd aan deze voorziening. Per saldo nam de voorziening in 2018 af met € 71.000 tot € 754.000.

Voorziening pensioen politieke ambtsdragers
Voor de (oud-)wethouders vormden we een pensioenvoorziening. Eind 2018 bedraagt deze € 2.463.000. Op dit moment is de voorziening op peil om in de toekomst aan alle pensioenverplichtingen voor (oud-) wethouders te kunnen voldoen. Door de jaarlijkse actualisatie houden we de voorziening op peil.

Voorziening Riolering
Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet het geld dat we via het tarief voor de rioolheffing bij de inwoners in rekening brengen, maar nog niet is uitgegeven, storten in een voorziening, Het doel van deze voorziening riolering is het verrekenen van eventuele voor- of nadelige resultaten op riolering.

Het saldo van het product riolering in 2018 voegden we aan de voorziening riolering toe.

Voorziening Dubieuze debiteuren
Net als bij het Werkplein houden we voor de overige debiteuren er rekening mee dat niet iedereen zijn openstaande rekening kan betalen. Voorbeelden hiervan zijn lokale heffingen en leges. Voor deze dubieuze debiteuren vormden we een voorziening. Op basis van de invorderingsmogelijkheden bepaalden we het bedrag. In 2018 is voor € 126.000 aan vorderingen oninbaar verklaard. Dit betrof met name belastingdebiteuren. Om de voorziening op peil te brengen voegden we € 6.000 toe.

Voorziening Parklaan
Voor de oplevering van een wegenbouwproject aan de Parklaan ging de ontwikkelaar failliet. Op grond van de overeenkomst was een bankgarantie verstrekt die tot een bedrag van € 93.000 is ingeroepen. Tot en met 2015 brachten we € 34.000 aan kosten ten laste van deze voorziening. Er resteert nog € 59.000. Dit bedrag betrekken we bij de afronding van het faillissement van de projectontwikkelaar. We verwachten dat we het bedrag dat we overhouden moeten terugbetalen.

Voorziening Vervanging Riolering
Dit is een spaarvoorziening voor toekomstige vervangingsinvesteringen voor rioleringen. Volgens de begroting en het gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2014‑2018) voegden we € 700.000 toe aan de voorziening.

We onttrokken € 350.000 voor (bovengrondse) werkzaamheden die een relatie hebben met riolering. Dit bedrag stortten we in de voorziening Beheren op Niveau (BON). Ook onttrokken we € 700.000 ter dekking van vervangingsinvesteringen uit het gemeentelijk rioleringsplan (VGRP 2014-2018).

Voorziening Afval
Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moet het geld dat we via het tarief voor de reinigingsheffingen bij de inwoners in rekening brengen, maar nog niet is uitgegeven, storten in een voorziening.

Het saldo van het product afval in 2018 onttrokken we aan de voorziening.

Voorziening Verlof IKB
In 2018 vormden we een voorziening van € 120.000 voor opgebouwd verlof Individueel Keuze Budget (IKB).

Voorziening Personeel
Voor de uitvoering van gemaakte afspraken met personeel vormden we voor deze verplichtingen in 2018 een voorziening van € 303.000.

Voorziening claims en juridische geschillen
Voor claims en geschillen nemen we een voorziening op.