Jaarrekening 2018

menu

2.9 Langlopende schulden

De specificatie van de langlopende schulden is als volgt:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

a. Opgenomen langlopende geldleningen:

1. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

50.352

48.000

2. Openbare lichamen

10.000

10.000

b. Waarborgsommen

442

257

Totaal

60.794

58.257

Opgenomen langlopende geldleningen
In 2018 trokken we geen leningen aan. We losten € 2,4 miljoen af. Meer informatie over financiering is opgenomen in de paragraaf Financiering.

Waarborgsommen
Als zekerheidsstellling voor de nakoming van aangegane verplichtingen brengen we aan marktpartijen in veel gevallen een bedrag als waarborgsom in rekening. Bij verwervingen houden we een bedrag in op de betaling van de koopsom. Wanneer aan de overeengekomen verplichting is voldaan maken we het ingehouden bedrag alsnog over.

Verplichting leningen
Op 31 december 2018 hadden we € 58,0 miljoen aan leningen. We zijn daarvoor € 1.370.000 per jaar aan rente verschuldigd. In het overzicht geven we de renteverplichtingen weer.

(bedragen x € 1.000)

Renteverplichting

< 1 jaar

1.370

> 1 jaar en < 5 jaar

4.523

> 5 jaar

5.719