Jaarrekening 2018

menu

Toelichting algemene reserves

Algemene risicoreserve
De algemene risicoreserve rekenen we tot de middelen die we in kunnen zetten om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma’s (weerstandscapaciteit).

In 2018 onttrokken we € 1.637.000 aan de algemene risicoreserve. We onttrokken voor:

  • overheveling naar reserve optimalisatie bedrijfsvoering (€ 250.000);
  • dekking resultaatbestemmingen van de jaarrekening 2017 (€ 470.000);
  • dekking project begraafplaatsen (€ 62.000);
  • dekking aanpassing van gemeentelijke panden voor duurzaamheid en/of toegankelijkheid en bruikbaarheid voor personen met een beperking - Wmo proof (€ 10.000);
  • dekking klimaatinstallatie het Voortouw (€ 202.000);
  • dekking niet te activeren kosten Zwembad de Banakker/nieuwbouw Nieuwe Nobelaer (€ 620.000);
  • dekking bijdrage toeristisch informatiepunt (€ 23.000).

Reserve rekeningsaldi
Het rekeningsaldo 2018 is € 2.866.000 negatief. Uitgangspunt is dat we het rekeningsaldo onttrekken aan de algemene risicoreserve maar de raad kan hier van afwijken. Bij de behandeling van de jaarstukken beslist de raad wat we met het resultaat doen: de zogeheten resultaatbestemmingen.

Bij de tweede bestuursrapportage stortten we al voor € 405.000 aan resultaatbestemmingen in deze reserve. We deden dit voor overheveling budget statushouders en re-integratie, werkzaamheden bestemmingsplannen en invoering Omgevingswet. Voor dit bedrag besloot de raad het budget van 2018 door te schuiven naar 2019.

In 2017 bedroeg het rekeningsaldo € 165.000 nadelig. Dit nadelig resultaat onttrokken we aan de algemene risicoreserve. De resultaatbestemmingen van 2017 waren € 250.000 voor werkzaamheden bestemmingsplannen, ID- en adresfraude en invoering Omgevingswet. We onttrokken deze in 2018 aan de reserve.