Jaarrekening 2018

menu

Overzicht reserves

Stand

Toevoeging

Vermindering

Stand

(bedragen x € 1.000)

1-1-2018

t.l.v. exploitatie

t.g.v. exploitatie

31-12-2018

Algemene reserves

Algemene risico reserve

11.126

0

1.637

9.489

Rekeningsaldi

85

-2.296

250

-2.461

Totaal algemene reserves

11.211

-2.296

1.887

7.028

Bestemmingsreserves (dekking)

Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs

12.688

0

227

12.461

Dekkingsreserve Sportvoorzieningen

6.958

0

286

6.672

Totaal bestemmingsreserves (dekking)

19.647

0

514

19.133

Bestemmingsreserves (overig)

Reserve Volkshuisvesting algemeen

214

0

30

184

Reserve Landschapsbeheer/-beleid

159

53

0

212

Reserve Optimalisatie bedrijfsvoering

676

250

37

889

Reserve Automatisering

761

0

296

465

Reserve Elektronische dienstverlening

465

0

126

338

Reserve Jeugdbeleid

32

0

0

32

Reserve Sociale Domein

1.789

1.589

3.378

0

Totaal bestemmingsreserves (overig)

4.095

1.892

3.868

2.119

Totaal reserves Grondbedrijf

Reserve StructuurvisiePlus

1.579

2.963

1.262

3.281

Reserve Compenserend groen

0

52

0

52

Reserve Exploitatierisico's

6.462

699

742

6.420

Reserve Cultuur

337

13

7

343

Totaal reserves Grondbedrijf

8.378

3.727

2.011

10.095

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf

43.331

3.323

8.279

38.375