Jaarrekening 2018

menu

1.4 Overhead

Gemeenten zijn verplicht de overhead centraal in de begroting en jaarrekening op te nemen. Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

 • huisvesting en facilitaire zaken (inclusief beveiliging);
 • leidinggevenden primair proces;
 • financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 • personeel en organisatie;
 • inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement);
 • interne en externe communicatie;
 • juridische zaken;
 • bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief griffie);
 • informatievoorziening en automatisering;
 • documentaire informatievoorziening;
 • managementondersteuning primair proces.

De inkomsten die we met overhead genereren (bijvoorbeeld door dienstverlening) brengen we in mindering op de kosten.

Opbouw overhead

Raming begroting 2018

Actuele begroting 2018

Rekening 2018

Totale overheadkosten

14.451

14.579

14.568

Totale overheadinkomsten (met name dienstverlening RWB, Werkplein en Zundert)

-2.646

-2.853

-2.901

Totale overhead

11.805

11.726

11.666

Toerekening aan investeringen, grondexploitaties en voorzieningen

-1.148

-1.148

-1.074

Netto saldo overhead

10.657

10.579

10.593

De totale overhead was begroot op € 11,7 miljoen. De afwijking bij de jaarrekening is minimaal.

De opbouw van de overhead op hoofdlijnen is als volgt (in dit overzicht zijn de opbrengsten die gerealiseerd zijn NIET meegenomen):