Jaarrekening 2018

menu

Thema 1 Veiligheid

Thema 1 Veiligheid

Taakveld (bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

2.250

16

-2.234

1-2 Openbare orde en veiligheid

931

127

-805

Totaal thema 1

3.181

143

-3.039