Jaarrekening 2018

menu

Toelichting bij score 2018

Archief- en informatiebeheer
Volgens onze Archiefverordening informeert het college de gemeenteraad jaarlijks over het archiefbeheer. Het college doet dit door het onderwerp Archiefbeheer op te nemen in de gemeentelijke Planning & Control cyclus.

De gemeenteraad stelde in 2018 een nieuwe archiefverordening vast. Ook stelde het college een nieuwe Beheerregeling informatiebeheer vast.

In 2018 legden we wederom veel nadruk op het opslaan en beschikbaar stellen van digitale documenten. We digitaliseerden onder andere de personeelsdossiers. Het college stelde het besluit en het handboek tot vervanging van archiefbescheiden vast.

De verplichte metadatavelden volgens de zogenaamde TMLO-standaard worden in het zaaksysteem gebruikt. Ook namen we kwaliteitsregels op in het handboek Beheer Zaaksysteem.

In samenwerking met het West-Brabants Archief (WBA) verwachten we in het begin van 2019 een eerste aansluiting met het e-depot af te ronden.

In 2019 dragen we het blok wettelijk blijvend te bewaren archiefbescheiden 1990 - 1999 over aan het WBA.

Financieel toezicht
De provincie oordeelde dat de begroting 2018 niet structureel en reëel in evenwicht was. Het was echter voldoende aannemelijk dat dit evenwicht uiteindelijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand zou worden gebracht. Daarom gold voor het begrotingsjaar 2018 het normaal geldend repressief toezicht.

Op basis van de criteria beoordeelt de provincie de begroting als ‘voldoet met kanttekeningen’. In het dashboard is daarom de kleur ‘geel’ opgenomen.

Huisvesting vergunninghouders
Eind 2016 en in de eerste helft 2017 ontstond buiten de invloed van de gemeente om een achterstand in de huisvesting. Door een lager aantal woningopzeggingen dan normaal liep deze achterstand vervolgens op. In de tweede helft van 2018 stelden we in overleg met de provincie een plan van aanpak op. Het doel hiervan is de achterstand voor 1 januari 2020 in te lopen. De achterstand is in de tweede helft van 2018 al teruggebracht. De realisatie van dit plan van aanpak zien we dan ook met vertrouwen tegemoet.

Monumentenzorg
De provincie doet voor geen enkele gemeente een uitspraak over de monumentenzorg. Er waren problemen met het verzamelen van de gegevens door de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).