Jaarrekening 2018

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

Kapitaalgoederen openbaar gebied zijn wegen, groen, verlichting, speeltoestellen en straatmeubilair (samen in Beheren op Niveau), riolering, sloten en waterpartijen, afvalinzameling en parkeermeters. De ontwikkelingen in 2018 lichten we toe.

Beheren op Niveau (BON)
In de nota Beheren op Niveau (BON) legden we vast aan welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau.

Door een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voerden we een aanpassing door. Tot 2018 betaalden we BON vanuit een voorziening. Vanaf 2018 betalen we een deel uit de voorziening BON (het deel onderhoud) en een deel komt ten laste van het investeringsplan. Dit deel wordt geactiveerd. 

In 2018 voerden we een aantal grootschalige integrale onderhoudsprojecten uit. Integrale projecten zijn projecten met riolering, verharding, openbaar groen en verlichting. Voorbeelden hiervan zijn Brabantlaan, Lucaserf, Antwerpenlei, Couperuslaan, asfalt Vossenbergsevaart, Bollenstraat, noordelijk deel Hoge Vaartkant, het gebied Leur Oost, Kloosterlaan en fietspaden Lokkerdreef, Vlaamse Schuur en Achtergat.

Begraafplaatsten
In 2016 startten we met het project Begraafplaatsen. De basis hiervoor is het beleidsplan Begraafplaatsen. Het afgelopen jaar schonken we vooral aandacht aan de locaties Stationsstraat en Binnentuin. Deze zijn gerenoveerd met respect voor de graven. Veel is dan ook bewaard gebleven. De beide locaties zijn formeel gesloten en aangewezen als Gedenkpark. Zij vallen hierdoor niet meer onder Begraafplaatsen, maar onder Plantsoenen. Het project is in 2018 beëindigd met een open week in mei tijdens de Week van de Begraafplaats.

Riolering
In 2018 zijn diverse integrale werken uitgevoerd, zoals vermeld onder 'Beheren op Niveau'. Ook renoveerden we een aantal hoofdgemalen en een gedeelte van de drukriolering.

Sloten en waterpartijen
Jaarlijks worden de gemeentelijke sloten gemaaid. Hiervoor is een gezamenlijk bestek met het waterschap en andere gemeenten opgesteld. De kosten hiervan komen ten laste van Openbaar Groen/ Sloten en waterlopen.

Het budget vanuit BON is bestemd voor twee activiteiten. Het baggeren van de gemeentelijke waterlopen en de ontvangstplicht (verwerken) van de uitkomende bagger van de waterlopen van het waterschap. Voor deze ontvangstplicht (waterschap) hebben we in 2018 kosten gemaakt. Voordat gestart wordt met het baggeren van de gemeentelijke waterlopen is het van belang om te inventariseren hoeveel m3 baggerspecie vrijkomt, de kwaliteit hiervan (wel of niet verontreinigd) en de kosten van verwerking. Dit plan stellen we nog op.

Afvalinzameling
We baseren de afvalinzameling op het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP). Een onderdeel daarvan is het centraal inzamelen van afval in wijken - plastic, textiel en glas - en het inzamelen van restafval en papier bij appartementen met verzamelcontainers.

In 2018 plaatsten we twee ondergrondse containers bij de Juvenaatlaan. We communiceerden extra om mensen bewuster te maken van het scheiden van afval. Een belangrijk communicatiemoment was het voorleggen van de keuze voor de inzameling vanaf 2020.

Overig
In het buitengebied plaatsen we nieuwe openbare verlichting als testonderdeel van het Smart Light Concepts (SLIC) project.