Jaarrekening 2018

menu

2.8 Voorzieningen

De balanspost voorzieningen ziet er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

Voorzieningen

29.433

32.807

De balanspost voorzieningen is exclusief de voorziening "dubieuze debiteuren", "claims en juridische geschillen" en "exploitatietekorten grondexploitaties". Deze brengen we aan de activazijde in mindering op de vorderingen respectievelijk de voorraden grondexploitatie.

Een toelichting op de voorzieningen leest u hier.