Jaarrekening 2018

menu

Renteschema

Het 'Besluit Begroting en Verantwoording' bevat de aanbeveling om onderstaand renteschema op te nemen.

(bedragen x € 1.000)

Begroot 2018

Werkelijk 2018

1. De externe rentelasten over korte en lange financiering

1.433

1.433

2. Rentelasten verwacht financieringstekort

20

-10

3. De externe rentebaten

-135

-80

Saldo rentelasten en rentebaten

1.318

1.343

4. De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend

-333

-383

5. De rente van projectfinancieringen die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

0

0

-333

-383

Aan taakvelden toe te rekenen rente

985

960

6. Rente over eigen vermogen

-

-

7. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

-

-

8. Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

985

960

9. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

-1.218

-1.096

10. Renteresultaat op het taakveld treasury

-233

-136

Uit dit schema valt het volgende op te maken:

3. de rentebaten zijn € 55.000 lager door aflossingen op hypotheken aan gemeentepersoneel;

4. de doorberekende rente aan grondexploitaties is € 50.000 hoger. Vooral door een hogere boekwaarde per 1-1-2018 dan verwacht;

9. Aan de taakvelden rekenden we 1,00% rente toe. Door een lagere boekwaarde van de investeringen op 1 januari 2018 dan verwacht was de toerekening € 22.000 lager.