Jaarrekening 2018

menu

Toelichting reserves grondbedrijf

Reserve Structuurvisie Plus
De reserve Structuurvisie Plus werd in het leven geroepen om vanuit het Grondbedrijf een bijdrage te leveren aan de in de Structuurvisie Plus gedefinieerde projecten. Toevoegingen aan deze reserve doen we nadat vast is komen te staan dat de andere reserves binnen het Grondbedrijf de minimaal gewenste of berekende omvang hebben bereikt. We realiseerden alle hiervoor bijdragen.

In 2018 voegden we een bedrag van € 2.963.000 toe aan de reserve. Deze toevoeging bestond uit voordelige exploitatieresultaten van financieel afgewikkelde complexen van € 513.000, voordelige exploitatieresultaten panden en verspreide percelen van € 282.000 en tussentijdse winstneming op het complex De Streek van € 2.168.000.

De onttrekking in 2018 bedroeg € 1.262.000. Het betrof hier dekking van nadelige exploitatieresultaten van 'nog niet in exploitatie genomen projecten' voor € 109.000, sanering van de boekwaarde van het complex Trivium 2e fase van € 198.000 en bijdragen aan de Algemene Dienst van € 955.000 voor onder andere de reconstructie van de Lange Brugstraat, de nieuwbouw van het zwembad en een ballenvanger op het sportpark De Streek.

Reserve Compenserend groen
De realisatie van nieuwe woongebieden en/of bedrijventerreinen gaat bijna altijd ten koste van (groen in) het buitengebied. Ter compensatie worden elders in het buitengebied gronden aangekocht voor de aanleg van blijvend nieuw groen. De achterliggende gedachte is dat een stedelijk gebied alleen goed kan functioneren wanneer er ook sprake is van een aantrekkelijk buitengebied. Financiering van projecten, zoals bijvoorbeeld de aanleg van ecologische verbindingszones, vindt plaats uit winstgevende exploitaties van maximaal € 2,00 per verkochte m² bouwgrond en door bijdragen uit de reserve structuurvisie plus. Vanuit exploitatie De Streek werd in 2018 € 52.000 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve Exploitatierisico’s
Deze reserve is bedoeld als weerstandsvermogen van het grondbedrijf. We vormden deze voor de dekking van risico’s die zich kunnen voordoen bij gronden (nog niet) in exploitatie en het beheer van verspreide percelen en panden in eigendom van het Grondbedrijf. Jaarlijks herijken we de reserve op basis van de berekende risico’s van de onderhanden projecten, panden en overige gronden. Als de stand van de reserve onvoldoende is om het berekende reële risico te kunnen dekken, zetten we de ‘beschikbare middelen’ van de overige reserves van het grondbedrijf in.

In 2018 onttrokken we per saldo € 149.000 om de voorziening exploitatietekort op het vereiste niveau te brengen. Daarnaast stortten we per saldo € 106.000 door de correctie op de afdracht vennootschapsbelasting 2016/2017 en de berekende afdracht vennootschapsbelasting 2018.

Reserve Cultuur
Voor de realisatie van kunstwerken en culturele elementen in de wijken vormden we een reserve Cultuur. In 2018 voegden we vanuit exploitatie De Streek € 13.000 toe aan deze reserve. Voor beheer en onderhoud van kunstobjecten onttrokken we in 2018 € 7.000.