Jaarrekening 2018

menu

2.7 Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

(bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

a. Algemene reserves

Algemene risico reserve

11.126

9.489

Totaal algemene reserves

11.126

9.489

b. Bestemmingsreserve

Dekkingsreserves kapitaallasten

19.647

19.133

Overige bestemmingsreserves

4.095

2.119

Egalisatiereserves

0

0

Bestemmingsreserves grondexploitatie

8.378

10.095

Totaal bestemmingsreserves

32.120

31.347

c. Rekeningsaldo

Rekeningsaldo (geaccordeerde resultaatbestemmingen)

250

405

Rekeningsaldo

-165

-2.866

Totaal rekeningsaldo

85

-2.461

Totaal

43.331

38.375

Het jaarrekeningresultaat 2018 is € 2.866.000 negatief.
Bij de tweede bestuursrapportage 2018 is besloten om € 405.000 over te hevelen naar 2018 (resultaatbestemming). Dit betrof een bedrag van € 185.000 voor invoering Omgevingswet, € 100.000 voor bestemmingsplan Buitengebied en € 120.000 voor statushouders en reïntegratie.

De toelichting op de de reserves leest u hier.