Jaarrekening 2018

menu

Begrote en werkelijke opbrengst 2018

In dit overzicht leest u de begrote opbrengst en de werkelijke opbrengst van de belastingen en rechten in 2018. De oorzaken van de verschillen lichten we toe bij het betreffende programma.

Lokale heffingen

Begrote opbrengst

Werkelijke opbrengst

(bedragen x € 1.000)

2018

2018

Verschil

V/N

Onroerendezaakbelasting

8.228

8.199

-29

N

Reinigingsheffingen

3.805

3.632

-173

N

Rioolheffingen

4.028

4.110

82

V

Hondenbelasting

227

227

0

N

Lijkbezorgingsrechten

106

101

-5

N

Precariobelasting

35

50

15

V

Leges omgevingsvergunningen

832

792

-40

N

Overige leges

868

875

7

V

Marktgelden

45

34

-11

N

Parkeerbelasting

589

591

2

V

Totaal

18.763

18.611

-152

N