Jaarrekening 2018

menu

1.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting stellen we een overzicht van incidentele baten en lasten op. We doen dit om te beoordelen of er sprake is van materieel evenwicht (structurele lasten worden gedekt door structurele baten). Deze cijfers gebruikt de provincie voor hun beoordeling als toezichthouder.

In hoofdlijn zijn baten en lasten structureel als deze jaarlijks in de begroting zijn opgenomen (drie jaar of langer). Baten en lasten die korter dan drie jaar worden opgenomen, zijn in principe incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).

In de jaarrekening 2018 namen we per programma de volgende incidentele lasten en baten op:

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

1.396

1.132

Programma 2 Wonen

4.932

6.197

Programma 3 Leven

2.299

3.600

Totaal

8.627

10.929

Toelichting:
Posten groter dan € 25.000 namen we afzonderlijk in de tabellen op. Posten kleiner dan € 25.000 voegden we samen onder ‘overig’.

Incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 lichten we toe met uitzondering van de neutrale posten. Neutrale posten zijn baten of lasten die we verrekenen met een reserve. In de tabel staat dan onder baten en lasten hetzelfde bedrag.