Jaarrekening 2018

menu

Programma 3

(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

1. Sociaal domein (storting in en dekking uit reserve sociaal domein)

1.589

3.378

2. Ondersteuning vrijwilligersvraagstukken

45

3. Onderwijsachterstandenbeleid

335

3. Onderwijsachterstandenbeleid (specifieke uitkering)

304

4. Onvoorzien onderhoud

238

5. Opstarten Stichting Streekomroep

52

6. Begeleiding statushouders

-58

6. Begeleiding statushouders (verrekening reserve rekeningsaldi)

-120

7. Herstructurering WVS

27

8. Bewonersinitiatieven

37

9. Overige incidentele baten en lasten

34

15

9. Overige incidentele baten en lasten (verrekening met reserves)

23

Totaal

2.299

3.600

3. Onderwijsachterstandenbeleid
De uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid is in 2018 volledig besteed.

4. Onvoorzien onderhoud
Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen gaven we in 2018 € 238.000 uit.

5. Opstarten Stichting Streekomroep
Voor het opstarten van de Stichting Streekomroep West-Brabant is een eenmalige extra bijdrage nodig.

6. Begeleiding statushouders
Voor de opvang van statushouders ontvingen we een vergoeding van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA). Daar stonden incidentele uitgaven zoals kosten voor huisvesting en begeleiding tegenover. We ontvingen van het Rijk ook een decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom (zie ook programma 1).