Jaarrekening 2018

menu

Begrotingsafwijkingen - Werkelijk

In de tabel leest u per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per soort begrotingsafwijking.

Omdat een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen leidt tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het programma.

Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze lieten we in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

Onrechtmatige overschrijding

(bedragen x € 1.000)

last

3.

4.

6b 7b. / 1. 2. 5. 6a. 7a.

1. Bestuur en dienstverlening

-190

-190

2. Wonen

3. Leven

-637

-637

Subtotaal programma's

-826

-826

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

Uitkering Gemeentefonds

Dividenden

Saldo financieringsfunctie

-107

-107

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen

-107

-107

Overhead

-63

-63

Vennootschapsbelasting

Post onvoorzien

Totaal saldo van baten en lasten

-996

-996

Toevoeging reserves

-871

-871

Resultaat

-1.867

-1.867

Voor de onderdelen 3, 4, 6b en 7b geldt: onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel.

Voor de onderdelen 1, 2, 5, 6a en 7a geldt: onrechtmatig en telt mee voor het oordeel.