Jaarrekening 2018

menu

Prestatie-indicatoren

Doelstelling 1 Betrokkenheid inwoners
Wij vergroten samen met de andere O’s de betrokkenheid onder onze inwoners bij vraagstukken in de wijk. 

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt

-

-

-

61

Percentage inwoners dat zich in de nabije toekomst (zeker) inzet als vrijwilliger

-

35

33

25

Doelstelling 2 optimaliseren wijkgericht werken
Wijkgericht werken is als onderdeel van de burger- en overheidsparticipatie een manier van werken om bewoners te laten meepraten, meedenken en meebeslissen over en te betrekken bij de uitvoering van zaken die hun buurt aangaan.

Prestatie-indicator

Werkelijk 2016

Werkelijk 2017

Ambitie 2018

Werkelijk 2018

Percentage inwoners dat tevreden is over de ondersteuning van de gemeente van buurtinitiatieven op het terrein van leefbaarheid en veiligheid.

48

49

52

38

Verwachting is dat de tevredenheid tot en met 2019 toeneemt tot 53%. Ondersteuning bewonersinitiatieven, zie doelstelling 1 en verdere uitrol van de overheidsparticipatie moeten daaraan bijdragen.

Bron prestatie-indicatoren:
1 en 2. Bron: Waarstaatjegemeente.nl